Kurumsal Etik Politikası - BabyJem | Anne Kadar Yakın

Corporate Ethics Policy

Babyjem Bebek Ürünleri A.Ş. ŞİRKETİ ETİK YÖNETMELİĞİ

   

1.0 AMAÇ

Babyjem Şirketi Etik Yönetmeliği’nin amacı; etik kültürünü yerleştirmek, .Babyjem. Şirketi  bünyesinde personelin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik kuralları belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle gerek grup içindeki kişiler, gerekse üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde Babyjem. Şirketi ’nun etik değerlerine uygun hareket etmelerini sağlamaya yönelik rehberlik etmektir.

2.0 KAPSAM

Etik Yönetmeliğinde belirtilen kurallar; Babyjem Şirketi  bünyesindeki şirket, iştirak ve bağlı ortaklıklar ile yurt içi ve yurt dışındaki şirketlerin yönetim kurulu ve üst yönetimi de dâhil olmak üzere her seviyedeki çalışanını kapsamaktadır.

Babyjem Şirketi  çalışanlarının Etik Yönetmeliğini benimsemesi ve günlük işlerini/işlemlerini yerine getirirken bu yönetmelik çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Yönetmeliğin içeriğine ilişkin herhangi bir şüphe durumunda ve/veya yönetmeliğe aykırı bir davranış ya da uygulamaya tanık olunduğunda konu hakkında ilgili yöneticiler ve/veya doğrudan İç Denetim birimi yetkilileri bilgilendirilmelidir.

3.0 SORUMLULUKLAR

3.1. Yasal Sorumluluklar

Babyjem Şirketi , yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerini yerel kanun ve mevzuat ile milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, gerektiğinde yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunar.

Babyjem Şirketi , her türlü faaliyetlerini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirirken, yerli/yabancı tüm kurum ve kuruluşlara menfaat beklentisi olmaksızın yaklaşır.

3.2. Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklar

Babyjem Şirketi ; demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına, eğitim ve hayır işleri yapılmasına, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılmasına önem vermektedir.

Babyjem Şirketi , bulundukları ülkenin iş ve işçi hakları ile ilgili kanunlarına riayet eder. Yasalara aykırı her tür işçi çalıştırma uygulamasının engellenmesini destekler.

Rüşvet, yolsuzluk veya maksadı aşan ölçüde hediye gibi ürün ve hizmetler verilmesi ve kabul edilmesi veya görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınılırken, bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki çalışmalar desteklenir.

3.3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklar

Babyjem Şirketi , çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir.

İnsan kaynakları ve iş süreçlerinde; ırk, renk, etnik köken, milliyet, din, yaş, cinsiyet, fiziksel engel ve benzeri nedenler ayrımı yapılmaz. Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır. Ücretlendirme ve yükselme kriterlerinde performans ve verimlilik esas alınır. Tüm süreçlerde (işe alma, yükselme-transfer-rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, eğitim, sosyal haklar vb.) şeffaf, ayrıcalıktan uzak ve adil politikalar izlenir.

Tüm çalışanlarına eşit mesafede durmayı ilke edinen Babyjem Şirketi , güvenli çalışma ortamı sağlamakta ve bu hususta sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Babyjem Şirketi , tesislerinin güvenli işletilmesi ve çalışanlarının sağlığı için ilgili en yüksek standartlara uyar, iş güvenliğini tüm faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi hedefler.

Çalışanların birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim kurmaları ve işbirliği yapmaları beklenir. Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.

3.4. Tedarikçilere ve İş Ortaklarına Karşı Sorumluluklar

Babyjem Şirketi , birlikte iş yaptığı kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarının gizli bilgilerini özenle korur.

Tedarikçi ve iş ortaklarına adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösterir.

3.5. Müşterilere/İşverene Karşı Sorumluluklar

Babyjem Şirketi , müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda ve en doğru şekilde cevap veren, müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayışla çalışır.

Babyjem Şirketi , tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır ve onlara karşı taahhütlerini zamanında ve söz verdiği koşullarda yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.

3.6. Rakiplere ve Sektöre Karşı Sorumluluklar

Babyjem Şirketi , sektör şirketleriyle yasal ve etik olan zeminlerde rekabet eder ve rekabet hukuku kurallarına uyar.

3.7. Yöneticilerin Sorumlulukları

Etik Kurallar tüm çalışanlar için geçerli olmakla beraber, yönetici konumundaki çalışanların kuralların uygulanması ile ilgili ek sorumlulukları da bulunmaktadır, bunlar;

3.7.1. Etik kuralları destekleyen Babyjem Şirketi  kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi,

3.7.2. Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olunması, ekibindeki personeli etik kurallar konusunda eğitmesi,

3.7.3. Etik kurallarla ilgili soru, şikayet ve bildirimlerin iletilmesi konusunda çalışanların desteklenmesi,

3.7.4. Kendisine danışıldığında, çalışana yapılması gerekenler konusunda yol gösterilmesi ve iletilen tüm bildirimlerin dikkate alınması,

3.7.5. Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasının sağlanması şeklindedir.

3.8. Sağlık ve Güvenlik

Babyjem Şirketi , iş kazaları, sakatlanmalar ve hastalıkların önlenmesi amacıyla güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yaratılmasını politika olarak benimsemiştir.

Babyjem Şirketi , faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde, her bir çalışanının sağlık ve güvenliğini diğer tüm işlerin önünde tutmaktadır.

Babyjem Şirketi , iş güvenliği programının geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını, etkin bir şekilde uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini teşvik etmektedir.

4.0 TANIMLAR

Bu yönetmelikte geçen;

Babyjem Şirketi : Cem Vatansever’in kurmuş olduğu BABYJEM BEBEK ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ ni

Yönetmelik: Babyjem ŞİRKETİ  Etik Yönetmeliği ‘ni

Yönetim Kurulu: Babyjem Şirketi Yönetim Kurulu ‘nu

Yönetim Kurulu Başkanı: Babyjem Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ‘nı ifade etmektedir.

5.0 UYGULAMA

5.1. GENEL İLKELER VE KURALLAR

Babyjem Şirketi  bünyesinde yer alan şirketler, farklı iş yapış şekillerinin benimsendiği dünyanın farklı ülkelerinde faaliyetlerine devam etmekte, faaliyet ve etki alanını her geçen gün genişletmektedir. Bu genişleme neticesinde, gerek içerden gerekse dışardan kaynaklanan etik olmayan davranışlara maruz kalma riski artmaktadır. Belirtilen etik olmayan davranışlara maruz kalma riskini yönetmek maksadıyla Babyjem Şirketi , kendi etik değerlerini belirlemiş ve çalışanları ile bu değerleri paylaşmıştır. Babyjem….. Şirketi , kendi çalışanlarına ilave olarak, iş ilişkisinde olduğu müşteriler, satıcılar, tedarikçiler, temsilciler, iştirakler gibi üçüncü tarafların da Etik Yönetmeliği’ne uymasını beklemekte, söz konusu kurallara uyum hususundaki geçmiş deneyimlerini, gelecekte kuracağı iş ilişkilerinde göz önünde tutmaktadır.

Etik Yönetmeliği içerisinde belirtilen ilkelere ve kurallara uyum sürekli yaşayan bir süreç olup, çalışanların belirli bir mantığa dayanarak bilinçli kararlar almasını ve bu kararların Babyjem Şirketi ’nİn standartlarına ve kültürüne uygun olmasını gerektirir. Babyjem Şirketi  çalışanlarının tamamı bu alanlarda kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundadır. Etik Kurallara uyum, Babyjem Şirketi  tarafından çok yakından takip edilmekte ve çalışanların performans değerlendirmesi sürecinde ve kariyer gelişimlerinde göz önüne alınmaktadır. Etik Kurallarda belirtilen hususlara aykırı hareket Babyjem Şirketi  Disiplin İşlemleri Prosedürü (buraya Disiplin İşlemleri Prosedürü no’su yazılacaktır) uyarınca cezalandırılır. İş ilişkisinde bulunulan üçüncü tarafların Etik Kuralları ihlal etmesi ise iş ilişkisinin sonlandırılması ile sonuçlanır.

5.1.1. Dürüstlük

Babyjem Şirketi  çalışanları; müşterileri, tedarikçileri, hissedarları, rakipleri ve kamu kurumları ile olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük ilkesine bağlı kalır.

5.1.2. Güvenilirlik

Babyjem Şirketi ; ortaklarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, iş ortaklarına, rakiplerine, çevre, toplum ve insanlığa karşı güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedefler. Sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz yerine getirerek, güven ilkesini ticari başarının temel unsurlarından biri olarak değerlendirir.

Babyjem Şirketi  personeli; Babyjem Şirketi  yönetiminin güvenini sağlayacak şekilde davranır ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterir ve Babyjem Şirketi  faaliyetlerine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınır.

5.1.3. İş Ahlakı

Babyjem Şirketi  çalışanları, düşünce ve görüşlerini paylaşırken açık, saygılı, dürüst ve sorumluluk duygusu içerisinde hareket ederler.

Babyjem Şirketi  genelinde teşvik edilen takım çalışması ruhu, gerektiğinde yeteri kadar bilgi prensibine uygunluk gözetilerek, örgütsel yapıda oluşan her türlü iş sonucu ve bilginin paylaşılmasına dayanmaktadır.

Kişiler veya kuruluşlar hakkında dayanaksız ve asılsız beyanlarda bulunmak ve/veya dedikodu yapılması ve çalışma arkadaşlarının kötülenmesi, etik değerlere aykırıdır.

Babyjem Şirketi  işlerinin yürütülmesinde çalışanlar, bireylerin haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı göstermelidir.

Babyjem Şirketi  dâhilindeki şirketlerde, tacizin tüm çeşitleri ve mobbing kesinlikle yasaktır.

Siyasi, sosyal ve dini görüşler çalışma ortamında tartışma konusu yapılamaz.

Çalışanlar, Babyjem Şirketi ’nin adını, kurumsal kimliğini, itibarını ve gücünü, kişisel fayda sağlamak için kullanmaktan kaçınmalıdır.

Babyjem Şirketi ’nin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm personel üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, mevzuat hükümleri ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir. Çalışanlar, Babyjem. Şirketi  hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.

5.1.4. Tarafsızlık, Adillik ve Şeffaflık

Babyjem Şirketi , çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri arasında milliyet, din, dil, ırk, cinsiyet, finansal ve toplumsal statü gibi farklılıkları gözetmez, ön yargılı davranışlardan kaçınır. Grup, gerek kendi çalışanları arasında, gerekse iş ilişkisinde bulunduğu üçüncü taraflar ile olan ilişkilerinde adalet ilkesini gözetir. Kişiye ya da kuruma özel ve kısa vadeli uygulamalardan kaçınarak ilgili tüm taraflar için standart uygulamaları geçerli kılar.

5.2. ETİK KURALLARI DESTEKLEYEN POLİTİKALAR

5.2.1. ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

Babyjem Şirketi  çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. Babyjem Şirketi  kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması çalışanların en önemli sorumluluklarındandır.

Aşağıdaki uygulama esasları, Babyjem Şirketi  çalışanlarının görevlerini yerine getirirken veya iş ilişkilerinden dolayı özel hayatlarında karşılaşabilecekleri çıkar çatışması durumlarını ve bu durumlarda uygulanması gereken ilkeleri belirlemekte olup, bu ilkelere tam olarak uyulması gerekmektedir.

Uygulama Esasları;

5.2.1.1 Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetlerde Bulunmak

Çalışanlar aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez. Örneğin, satın alma yetkisi bulunan bir çalışan aile fertlerinden birinin sahibi olduğu ve/veya çalıştığı bir tedarikçi ile iş yapmaktan kaçınmalıdır. İstisnai haller (Başka bir alternatif bulunmaması durumu) Yönetim Kurulu’nun bilgisi ve onayına tabidir. Aynı doğrultuda Babyjem Şirketi  çalışanları yakın aile fertlerinin Babyjem Şirketi  rakiplerinde çalışmalarından dolayı oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı da dikkatli olmalıdırlar.

İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, yakın akrabalarını (3. Dereceye kadar  ve  dahil olmak üzere kan ve kayın akrabalar) ve bu kişilerin yakınlarını işe alamaz.

Babyjem Şirketi  çalışanlarının doğrudan ve dolaylı yollarla “tacir” veya “esnaf” sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunmaması, her ne ad altında olursa olsun çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaması esastır.

Babyjem Şirketi  çalışanları, Grup Şirketleri dışındaki şirketlerde, Yönetim Kurulu onayı olmaksızın yönetim kurulu üyeliği veya denetçiliği yapamaz, rakip veya Babyjem Şirketi’nin iş ilişkisinde bulunduğu şirketlerde görev alamaz.

Diğer taraftan, yürütülen görevi aksatmamak kaydıyla, kar amacı gütmeyen organizasyonlarda, sosyal sorumluluk projelerinde, sportif federasyonlarda ve üniversitelerde, Yönetim Kurulu’nun onayıyla görev alabilirler.

Babyjem Şirketi  kaynakları ve olanakları siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz, siyasi partilere bağış yapılamaz ve siyasi kampanyalara destek verilemez.

Babyjem Şirketi  çalışanları, bireysel kararları ile herhangi bir siyasi partide faaliyet gösterebilirler. Ancak yöneticiler çalışanlarından, politik bir iş yapmasını veya bir partiye üye olmasını isteyemez. Çalışanların herhangi bir siyasi partide görev alması aşağıda belirtilen koşullar ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile mümkündür;

-Çalışanların herhangi bir politik aktivitede görev almasının şirkette sürdürdükleri görev ve diğer grup şirketleri uygulama ve yaklaşımları ile çıkar çatışması yaratmaması gerekir.

-Çalışanlar, çalışma saatleri içerisinde herhangi bir politik faaliyette bulunamaz ve bu faaliyetlerle ilgili çalışma arkadaşlarının zamanını alamaz.

-Çalışanlar politik faaliyetleri süresince şirket adını, şirketteki pozisyonunu, unvanını ve şirkete ait kaynakları kullanamaz.

Siyasi etkinliklere dâhil olan çalışanların Babyjem Şirketi ’nu temsil etmiyor olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymaları beklenmektedir.

5.2.1.2 Görevi Kötüye Kullanma

Çalışanlar yetkilerini; kendi ve/veya yakınları menfaatine kullanamaz. Ayrıca kendisinden beklenilen özen dışında yetki kullanarak Babyjem Şirketi ’ne zarar vermeleri kabul edilemez.

Çalışanlar; Babyjem Şirketi ’nun yürüttüğü faaliyetler, satın alma ve satış gibi taraf olduğu tüm iş, işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da bir aile ferdi veya yakını vasıtasıyla dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez.

Kendilerine görevleri nedeniyle tevdi edilen imkânları (kredi kartı, araç vb.) özel amaçları için kullanamaz.

Çalışanlar ahlaka, kanuna ve Babyjem Şirketi  disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.

5.2.1.3. Rüşvet ve Yolsuzluk

Hiçbir Babyjem Şirketi  çalışanı, rüşvet verilmesi/alınması ya da buna benzer konusu suç teşkil eden bir eylem içinde yer alamaz. Menfaat sağlamak amacıyla bu türde konusu suç olan faaliyetler kesinlikle yasaklanmıştır.

Birçok ülkenin mevzuatında; yolsuzluk, rüşvet veya bu amaçlı girişimler suç teşkil eden faaliyetlerden olup, hapis cezası dâhil müeyyidelere bağlanmıştır. Bu sebeple, Babyjem Şirketi  konuya gösterdiği hassasiyet uyarınca rüşvet ve yolsuzluk yapılmasına yönelik davranışları ve girişimleri önlemek amacıyla, adına hareket edenleri dikkatle izlemektedir.

Babyjem Şirketi , her ne ad altında olursa olsun, özellikle yurtdışında gündeme gelen sözde işleri kolaylaştırıcı ödemeler için de benzer bir yaklaşım sergilemekte olup, bu türden ödemelerin yapılması da kesinlikle yasaktır.

5.2.1.4. Haksız Rekabet

Babyjem Şirketi , faaliyet gösterdiği ülkenin, rekabet ve haksız rekabete ilişkin yasalarına uyar.

Babyjem Şirketi , rekabeti, faaliyet gösterdiği sektörlerdeki tüm firmalar arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan, mevzuata uygun bir yarış olarak kabul etmektedir. Grup şirketleri, serbest piyasa ekonomisi içerisinde sürdürülen faaliyetlerde, kurum menfaatlerinin yanı sıra genel olarak sektörün gelişimi için çaba sarf edilmesi, ortak menfaatlerin gözetilmesi ilkeleri çerçevesinde haksız rekabet oluşturan davranışlardan kaçınır. Babyjem Şirketi  çalışanları, görevleri esnasında, rakip kuruluşlar ve bunların hizmetlerine yönelik olumlu ya da olumsuz görüş belirtmezler.

Ülke bazında farklılık göstermekle birlikte, mevzuat hükümleri, haksız rekabete ilişkin ciddi yaptırımlar öngörebilmektedir. Babyjem Şirketi  çalışanlarının rakip firmalar ile olan ilişkilerini dürüstlük ilkesi paralelinde yürütmeleri ve haksız rekabet yaratıcı uygulamaların içerisinde yer almamaları beklenmektedir. Babyjem Şirketi  çalışanlarının haksız rekabete ilişkin yasal mevzuattan haberdar olması, tedarikçilerin ve müşterilerin ise Babyjem Şirketi  faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek haksız rekabet doğurucu işlemler gerçekleştirmemeleri son derece önemlidir.

Tedarikçiler, müşteriler ve endüstri ortakları Babyjem Şirketi ’nin başarısı için önemlidir. Babyjem Şirketi ’nin bu iş ortakları ile ilişkilerinde adil olması ve onlara doğruluk ve saygı çerçevesinde davranması önem taşımaktadır. Babyjem Şirketi  bu iş ortaklarının tamamını performans, fiyat, teknik ve finansal yeterlilik ile kalite gibi kriterleri gözeterek seçer.

5.2.1.5. Kara Para Aklama

Babyjem Şirketi , faaliyetlerinden herhangi birinin kara para aklama gibi yasal olmayan işlerde kullanılmasını kesinlikle yasaklar ve bütün çalışanlarını şüpheli bir durumun tespit edilmesi halinde üst yönetimi bilgilendirmekle görevlendirir.

5.2.1.6. Hile

Hile, bir çalışanın çalıştığı işletmenin kaynaklarını ve varlıklarını kasıtlı olarak uygun olmayan bir biçimde kullanarak veya ele geçirerek haksız kazanç sağlamasıdır.

Babyjem Şirketi ; bünyesinde dürüst, açık ve iyi niyetli bir çalışma atmosferi oluşturulması kararlılığındadır. Bu doğrultuda, herhangi bir “Hile” durumunun belirlenmesi halinde, sorumluların tespit edilmesine yönelik inceleme/araştırma sürecinin yapılması konusunda kesin kararlılık göstermektedir.

“Hile” olarak adlandırılan durumlar, aşağıda yer alan örneklerle kısıtlı olmamak üzere;

– Paranın, malzemenin, ya da başka bir varlığın zimmete geçirilmesi,

– Alım, satım süreçlerinde usulsüzlük,

– Şirket parasının amacı dışında kullanılması,

– Finansal işlemlerin menfaat amaçlı olarak uygunsuz bir şekilde raporlanması,

– Finansal bilgilerin, performans sonuçlarının, kasten farklı gösterilmesi,

– Uygunsuz harcamaların kasıtlı olarak şirket prosedürlerine uygun gösterilmesi,

– Şirket belgelerinin kasıtlı olarak kullanıcıları yanıltmak amacıyla değiştirilmesi, şeklindedir.

Şüphelenilen veya gerçekleştiği düşünülen hileli durumlara ilişkin olası tespitler İnsan kaynakları Birimine bildirilecek ve konu mevcut Disiplin işlemleri Prosedürü (buraya Disiplin İşlemleri Prosedürü no’su yazılacaktır) hükümleri uyarınca incelenecektir.

İnsan Kaynakları Birimi tarafından yapılacak incelemenin ardından ulaşılan sonuçlar, bunları bilmesi gerekenlerin dışında kimse ile paylaşılmayacaktır. Bu husus, hatalı davrandığından şüphelenilen ancak bir kusuru olmadığı tespit edilen kişilerin itibarının zarar görmemesi ve Babyjem Şirketi ’nin olası hukuki süreçlerden korunması için önemlidir.

5.2.2. HEDİYE KABUL ETME VE VERME POLİTİKASI

Babyjem Şirketi çalışanlarının; zımnen/açıkça bir karşılığa bağlanan veya tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, üçüncü kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması esastır.

Aşağıda tanımlanan uygulama esasları, Babyjem Şirketi  çalışanlarının iş ilişkisi içerisinde bulundukları üçüncü kişi ve kuruluşlarla gündeme gelebilecek hediye alışverişlerini düzenlemektedir.

Uygulama Esasları;

5.2.2.1. Babyjem Şirketi  çalışanlarının, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaktır.

5.2.2.2. Babyjem Şirketi  çalışanları;

– Kurum iş hedefleri ile uyumlu,

– Yürürlükteki mevzuata uygun,

– Hediyenin kamuoyu tarafından öğrenilmesinin Babyjem Şirketi ’nu zor durumda bırakmayacak olması koşulu ile 5.2.2.3. maddede çerçevesi çizilmiş hediyeleri alabilir ve/veya verebilir.

5.2.2.3. (5.2.2.2.) maddesinde belirtilen koşullara uygun olmak şartıyla;

– Babyjem Şirketi  çalışanları, iş dünyasında kabul edilebilir standartlarda ikram ve yemek verebilirler ve alabilirler.

– Babyjem Şirketi ’nu temsilen katılınan seminer ve benzeri organizasyonlarda günün anısı olarak ve sembolik değeri olan ödül, şilt gibi hediyeler alınabilir.

5.2.2.4. Komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.

5.2.2.5. Babyjem Şirketi  çalışanlarının tedarikçilerden, rakiplerden veya müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul etmesi, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemeleri karşılatması yasaktır.

5.2.2.6. ….. Şirketi  tarafından iş ilişkisinde bulunulan diğer üçüncü kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği Babyjem Şirketi  Üst Yönetimi tarafından onaylanır. Onaylanan hediye ve promosyon malzemelerinin dağıtımı için, ayrıca izin almaya gerek yoktur.

5.2.2.7. Özellikle yurt dışında yerel kültür değerlerinin karşılıklı hediye vermeyi gerektirdiği istisnai durumlarda, bu hediyeler sadece Babyjem Şirketi  adına ve Babyjem Şirketi  Üst Yönetimi onayıyla kabul edilebilir. Her halükarda hediye değişimi yerel kültüre uygun şekilde yapılmalıdır.

5.2.3. GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

5.2.3.1. Ticari Sır

Çalışanların konumu gereği şirketçe sağlanan veya iş yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait ve üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.

Çalışanlar, herhangi bir nedenle şirketten ayrılmaları durumunda, görev ve pozisyonları nedeniyle sahip oldukları her türlü belge, doküman ve bilgiyi ileride şirket aleyhinde kendisine ve/veya rakiplere avantaj sağlamak amacı ile kullanamazlar.

Babyjem Şirketi ’na ait her türlü gizli bilgi ve/veya belgenin içeriden sızdırılarak, herhangi bir yolla menfaat elde edilmesi yasaktır.

Babyjem Şirketi  çalışanları, müşterilerinin, tedarikçilerinin, iş ortaklarının ve birlikte çalışılan diğer kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına da özen göstermekle yükümlüdür.

Bütün resmi açıklamalar, şirketin belirlediği birimler aracılığı ile ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur.

Babyjem Şirketi  adına analistler, sermaye piyasası profesyonelleri ve medya temsilcileriyle iletişim kurmaya, kurum hakkında değerlendirme yapmaya ve görüş bildirmeye, yazılı ve görsel medyaya ve benzeri veri dağıtım kanallarına basın açıklaması yapmaya yetkili kişiler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

5.2.3.2. Gizlilik ve Bilgi Güvenliği

Babyjem Şirketi , çalışanlarına ve tüm paydaşlarına ait kişisel bilgilerin korunmasına özen gösterir.

E-posta kullanımı için çalışanlara tahsis edilmiş adresin güvenliğinin korunmasından çalışanın kendisi sorumludur. Çalışan hiçbir suretle e-postasını bir başkasının kullanmasına izin vermez.

Çalışanlar, şirket tarafından kullanılan bilgi işlem yazılımları için kendilerine tahsis edilmiş olan kullanıcı girişlerinin bireysel olarak kullanılmasından sorumludur. Çalışan, bireysel kullanıcı şifresi ile girilen hiçbir sisteme kendisinden başkasının aynı kullanıcı ad ve şifresini kullanarak girmesine müsaade etmez, kendisine tahsis edilmiş kullanıcı ad ve şifresinin güvenliğinden sorumludur.

Gerek ortak ağda bulunan, gerekse işveren tarafından iş amaçlı tahsis edilmiş kişisel bilgisayarlarda bulunan firmaya özel bilgiler firma dışı ile paylaşılamaz.

Ortak kullanıma tahsis edilmiş olanlar hariç, kişisel bilgisayarların güvenliğinin sorumluluğu çalışana aittir.

Bir Babyjem Şirketi  çalışanı, diğer bir çalışanın çalışma alanında ve/veya bilgisayarında arama yapamaz.

Ücretler/maaşlar, ek gelirler ve şirketin politikasını yansıtan, kişilere özel benzer personel bilgileri gizlidir ve yetkili kişilerden başkasına açıklanamaz. Personelin bunları başkalarına açıklaması veya diğer çalışanlara bu bilgileri açıklamaları için baskı uygulaması yasaktır.

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI

Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla, mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almakta ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, paylaşmanın hukuki nedenleri ve vatandaşların haklarınız konularında şeffaflık ilkesi çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğüne uygun hareket etmektedir.

BABYJEM ürün ve hizmetlerin sunumu, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, ülke içi ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü ve resmi kurumlarca belirlenmiş bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyar.

Kişisel verilerin ancak müşteri taleplerinin ve piyasa beklentilerinin analizi için 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenir.

5.2.4. ŞİRKET VARLIKLARININ KORUNMASI VE KULLANIMI POLİTİKASI

Babyjem Şirketi  varlıklarının; korunması, kaybedilmemesi, hasara uğramaması, hatalı kullanımından veya israfından kaçınılması ve yetkisiz kişilere aktarılmaması çalışanların sorumlulukları arasındadır.

Babyjem Şirketi ’na ait varlık ve kaynakların kişisel ve üçüncü tarafların menfaati amacıyla kullanılmasından kaçınılması genel bir kuraldır. İnternet, telefon ve e-postanın kişisel amaçlar için kullanımı yasalara aykırı olmaması, aşırıya kaçılmaması ve ek masraflar yaratmaması koşulları ile uygundur. Bu durumda doğabilecek hukuki süreçlerden ise kişiler bizzat sorumludur.

5.3. ETİK DAVRANIŞ İLKELERİNİN UYGULAMASI VE ETİK KÜLTÜRÜN YERLEŞTİRİLMESİ

5.3.1. Etik Davranış İlkelerine Uyma

Babyjem Şirketi  çalışanları, görevlerini yürütürken Etik Yönetmeliği’ne uymakla yükümlüdürler. Bu kurallar, Babyjem Şirketi  çalışanlarının istihdamını düzenleyen mevzuat hükümlerinin bir parçasını oluşturur. Etik Yönetmelikte belirtilen kurallar, tüm Babyjem Şirketi  birimlerinde uygulanır.

Babyjem Şirketi  yöneticileri, personelin durum ve performansını, etik kurallara uygunluk açısından da değerlendirirler.

5.3.2. Personeli Bilgilendirme

Babyjem Şirketi  bünyesinde görev yapan her düzeydeki personel, istihdama ilişkin koşulların bir parçası olarak etik kurallar ve bu kurallara ilişkin sorumlulukları hakkında bilgilendirilir.

5.3.3. Etik Kültürün Yerleştirilmesi ve Eğitim

Babyjem Şirketi  Üst Yönetimi; etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda gerekli gördüğü her türlü çalışmayı yapar, yaptırır, ihtiyaç duyulduğunda görevlileri için eğitim programları hazırlar, koordine eder, yürütür veya bu konularda uzman kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

5.3.4. İnceleme ve Araştırma Yetkisi

İnsan Kaynakları Birimi etik kurallara aykırı davranış ve uygulamalar hakkında, resen veya yapılacak başvurular üzerine, gerekli inceleme ve araştırmayı yapmaya yetkilidir. Bu yetki kullanılırken, etik ilkelere aykırı davranış ve uygulamalar hakkında yapılacak inceleme ve araştırmalara esas olmak üzere gerektiğinde ilgili birimlerden bilgi ve belge istenir.

İnceleme ve araştırma etik kuralların ihlal edilip edilmediği çerçevesinde yürütülür.

5.4. BAŞVURU VE RE’SEN İNCELEME USUL VE ESASLARI

5.4.1. Başvuru Usulü

Tüm . Babyjem Şirketi  çalışanları, etik kurallara aykırı davranış iddiasında bulunma hakkına sahip olup, iddialarına ilişkin bilgi ve belgeleri İnsan Kaynakları Birimine iletirler. Durumu bildiren çalışanların kimliği kesinlikle gizli tutulur.

İnsan Kaynakları Birimi’ne bilgi iletmek, öneride bulunmak veya danışmak isteyen tüm çalışanlar, müşteriler ya da tedarikçiler etik@babyjem.com.tr adresine e-posta gönderebilir.

5.4.2. Başvuruların Kabulü ve İşleme Konulması

Kaydedilen başvuru İnsan Kaynakları Disiplin Kurulu İnceleme Birimi tarafından değerlendirilmek üzere incelemeye alınır.

Kurul, başvuruyu görev, konu ve kabul edilebilirlik yönlerinden inceleyerek bir ön rapor hazırlayıp Yönetim Kurulu Başkanına sunar.

Gerekirse inceleme derinleştirilmek suretiyle, ilgili birimlerden ihtiyaç duyulan bilgi, görüş ve belgelerin istenmesine karar verilir. Başvurunun kabul edilebilir bulunması durumunda, ilgili çalışanın savunması alınır. Savunma süresi, istem yazısının kendisine bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 gündür. Sürenin son gününün resmi tatil gününe rastlaması durumunda, tatili izleyen çalışma günü sürenin son günü olarak kabul edilir.

Kendisinden bilgi istenen Babyjem Şirketi bünyesindeki birimler ve/veya şirketler bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde vermekle yükümlüdür.

İnceleme en geç iki aylık süre içinde bitirilerek, hazırlanan raporla, gerekiyorsa Disiplin Kurulu’nun göreve çağrılması talep edilir.

Gerçeğe aykırı beyanları içerdiği sonradan anlaşılan başvurular, bu durumun anlaşıldığı tarihte, işlemden kaldırılır.

5.4.3. Rapor Üzerine Yapılacak İşlem

Bir Babyjem Şirketi  çalışanının Etik Yönetmeliğe aykırı işlem ve eylemi olduğunun tespit edilmesi halinde bu duruma ilişkin rapor Disiplin Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanı’na iletilir.

Etik Yönetmeliği’ni ihlal edenler Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup, gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de gerektiğinde uygulanır.

Etik ilkeye aykırı davranışın saptanamadığına ilişkin inceleme sonucu da Yönetim Kurulu Başkanı’na sunulur.

5.5. SON HÜKÜMLER

5.5.1. Yürürlük

Etik Yönetmelik, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanıp yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.5.2. Yürütme

Bu yönerge hükümleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür.

Navigation

Recently Viewed

Close
Close

Close

Categories